Nieuws

Mogelijk samengaan van DNC en ANM

Mogelijk samengaan van DNC en ANM

Het bestuur wil u graag op de hoogte brengen van de ontwikkelingen wat betreft een mogelijk in de nabije toekomst te realiseren samengaan van De Nederlandse Club met ANM.

ANM is, zoals u wellicht weet, een collega-gezelligheidsvereniging voor in de Provence verblijvende Nederlanders. Als twee verenigingen delen we een overlappend geografisch gebied, hebben we vergelijkbare doelstellingen, en werken we in de praktijk al lang en vaak samen bij verschillende evenementen, zoals het jaarlijkse Koningsfeest en de maandelijkse Holland Huis borrel.

Er zijn samen, met onder meer één bestuur, één magazine, en één administratie belangrijke schaal- en efficiencyvoordelen te behalen. Tegelijkertijd kan het aanbod aan activiteiten verder toenemen, terwijl deze toch altijd zoveel mogelijk dicht in ieders buurt bereikbaar blijven.

De gedachte tot samengaan met ANM leeft al jarenlang binnen DNC, en onlangs is in onze jaarvergadering andermaal door de aanwezige leden bevestigd dat dit een logische en daarom na te streven stap vormt.

In de afgelopen maanden hebben delegaties uit de besturen van DNC en ANM een tweetal oriënterende gesprekken hierover gevoerd.

Hierin bleken de ANM-bestuursleden deze standpunten te delen, maar zij wensten eerst met een enquête onder hun leden het draagvlak voor een samengaan te onderzoeken. Deze peiling heeft inmiddels uitgewezen dat de ANM-leden in overgrote meerderheid voorstander zijn.

De ANM is thans doende een delegatie samen te stellen die met een vertegenwoordiging van DNC besprekingen zal gaan voeren om de mogelijkheden en voorwaarden van een volledig samengaan in kaart te brengen. Mede als gevolg van actuele mutaties binnen het ANM-bestuur moet de omvang en de samenstelling van de groep aanstaande gespreks-partners nog even worden afgewacht, waarna het DNC-bestuur zal besluiten wie de meest in aanmerking komende (bestuurs)leden zijn om namens DNC aan deze gesprekken te gaan deelnemen.

Het voornemen is erop gericht om nog dit jaar uitsluitsel te krijgen over het al dan niet haalbaar zijn van de samenvoeging, en, indien dit het geval mocht zijn, deze vervolgens voortvarend te realiseren.

Uitgangspunt is om een nieuwe vereniging te creëren die beter is dan de som van beide bestaande. Als een bloedeloos samenstel van compromissen dreigt, zullen we er vanaf zien.

We houden u natuurlijk van volgende stappen en ontwikkelingen op de hoogte, en zullen  uiteraard, daar waar dit statutair voorgeschreven is of anderszins van belang geacht wordt, besluitvorming aan de ledenvergadering voorleggen. 

 

Onze sponsoren